Stel zelf je print samen: formaat, materiaal & ophangsysteem
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Stel zelf je print samen
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Menu
Nu tijdelijk 10% korting op alles! Gebruik de kortingscode "VOORJAAR10".

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begrippen en definities

 • In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter geschreven zijn de volgende betekenis:

Consument: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in dit geval een klant van Sfeer aan de Muur, ook wel aangeduid met ‘u’ en ‘uw’;

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in dit geval Sfeer aan de Muur, ook wel aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’;

Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen de Handelaar en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Website: de URL www.sfeeraandemuur.nl en alle subpagina’s.

1.2 In deze Voorwaarden wordt met de mannelijke vorm ook de vrouwelijke vorm aangeduid.

Artikel 2 Wie wij zijn en contactgegevens

 • Wij zijn Sfeer aan de Muur, geregistreerd onder nummer 70993149 bij de Kamer van Koophandel en gevestigd op het adres Hellenweg 27, 5051 ZS te Goirle.
 • Wij zijn bereikbaar via e-mail: [email protected].

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • Dit document bevat de algemene voorwaarden van Sfeer aan de Muur. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke Overeenkomst die wij met u sluiten.
 • Voordat wij een Overeenkomst met u sluiten, worden deze Voorwaarden aan u ter beschikking gesteld langs elektronische weg. U kunt de Voorwaarden raadplegen en in PDF formaat opslaan om ze later te kunnen raadplegen. Voordat een Overeenkomst wordt aangegaan, dient u akkoord te gaan met de Voorwaarden. Het is belangrijk om de Voorwaarden goed door te nemen, omdat deze belangrijke informatie bevatten over de Overeenkomst. U kunt een digitale kopie van deze Voorwaarden opslaan op uw apparaat om deze op een later moment opnieuw te kunnen raadplegen.
 • Het kan soms zijn dat op een bepaald product dat wij aanbieden meer specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval stellen wij die voorwaarden uiteraard ook aan u ter beschikking voordat u de Overeenkomst afsluit. Zulke meer specifieke voorwaarden gaan voor op deze algemene voorwaarden. In het geval dat de specifieke voorwaarden op een bepaald onderdeel afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen daarover in de specifieke voorwaarden is opgenomen.
 • Mocht een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dat geen invloed op de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt in zo’n geval beschouwd als te zijn vervangen door een bepaling die effectief is en die zo min mogelijk verschilt van de inhoud en het bereik van de originele bepaling.

Artikel 4 Aanbod

 • Op onze Website worden onze producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven, zodat u een goede beoordeling kunt maken voordat u tot een koop overgaat.
 • In het geval wij afbeeldingen en foto’s gebruiken in een productbeschrijving, houd u er dan rekening mee dat deze slechts illustratief zijn. Wij proberen zulke afbeeldingen en foto’s zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken, maar kunnen niet garanderen dat het product precies overeenkomt met de afbeelding of foto. Ook kunnen de getoonde kleuren afwijken op een scherm waarop ze worden weergegeven.
 • Indien wij informatie van een derde partij gebruiken, zijn wij niet aansprakelijk voor die informatie.
 • Het kan gebeuren dat er op onze Website, waaronder in de productbeschrijving of in andere informatie, fouten voorkomen. Er kan bijvoorbeeld onjuiste informatie worden weergegeven over onze voorraad, de prijs en technische specificaties. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk en hebben het recht zulke fouten te herstellen. Informatie kan bovendien door ons op elk door ons gewenst moment worden gewijzigd.
 • Indien er sprake is van een foutief weergegeven prijs, dan zullen wij u daarover informeren zodra wij de fout hebben ontdekt. Wij zullen in dat geval de juiste prijs aan u doorgeven en het is aan u om de juiste prijs te accepteren. Accepteert u die prijs niet, dan wordt de koop ontbonden en zullen wij u de door u reeds betaalde prijs terugbetalen. Wij zijn in dat geval niet verplicht om het product aan u te leveren tegen de foutief weergegeven prijs.
 • Soms heeft een aanbod een beperkte geldigheidsduur. In dat geval geven wij dit duidelijk aan bij de productomschrijving.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Op het moment dat u een aanbod aanvaardt en voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden komt een Overeenkomst tot stand, tenzij wij op grond van artikel 5.4 goede gronden hebben de Overeenkomst niet aan te gaan.
 • Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, sturen wij u daar onverwijld per e-mail een bevestiging van. Tot het moment van bevestiging kunt u de Overeenkomst nog ontbinden.
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de overdracht van uw data in verband met het afsluiten van de Overeenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit geldt uiteraard ook voor het betalingsverkeer.
 • Wij hebben het recht om ons ervan op de hoogte te stellen of u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen alsmede van andere feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Mocht uit onderzoek blijken dat wij goede gronden hebben, uiteraard binnen de wettelijke kaders, om de Overeenkomst niet met u aan te gaan, dan mogen wij het leveren van een bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen waar u aan moet voldoen voordat u recht heeft op uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Uitsluiting van het herroepingsrecht

 • Omdat onze producten maatwerkproducten zijn, wat betekent dat de producten speciaal op uw verzoek en afgestemd op uw wensen (u kiest bijvoorbeeld zelf het materiaal en het formaat) worden gemaakt, is op onze producten het herroepingsrecht NIET VAN TOEPASSSING. Dat betekent dus dat u het product niet kunt retourneren. Na betaling is de koop dus definitief.

Artikel 7 Prijzen en betaling

 • Op onze Website zijn de prijzen voor al onze producten duidelijk vermeld. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart vermeld. Voordat u tot een koop overgaat wordt de totaalprijs, inclusief BTW en verzendkosten, weergegeven.
 • De prijzen op onze Website zijn leidend, tenzij er sprake is van kennelijke schrijffouten, in welk geval artikel 4.5 van toepassing is. Ook zijn wij gerechtigd de prijzen te wijzigen als er bijvoorbeeld sprake is van een verandering in BTW tarieven.
 • Soms kan het zijn dat wij producten aanbieden waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt of waarop wij zelf geen invloed hebben. Als dat het geval is, kan het zijn dat wij de prijs ook af en toe moeten bijstellen. Wij zullen dat duidelijk vermelden bij het desbetreffende product.
 • Betaling vindt plaats door gebruikmaking van een van de door ons aangeboden betaalmethoden op onze Website. Door uw bestelling te plaatsen en de betaling te voldoen, aanvaardt u een aanbod en komt de Overeenkomst tot stand conform artikel 5.1.

Artikel 8 Garantie

 • Wij garanderen dat onze producten voldoen aan de productbeschrijving, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De bevestiging van de Overeenkomst die u van ons heeft ontvangen geldt als uw garantiebewijs. In het geval van non-conformiteit hebt u recht op kosteloos herstel of vervanging.
 • In het geval wij niet kunnen voorzien in herstel of vervanging die de non-conformiteit opheft, hebt u het recht om de Overeenkomst te ontbinden en een volledige terugbetaling te ontvangen van het aankoopbedrag, behalve wanneer het gebrek aan conformiteit miniem is.
 • Om gebruik te maken van onze garantieregeling, dient u contact met ons op te nemen via het formulier op onze Website of via e-mail. U moet een klacht zo spoedig mogelijk nadat u daarvan op de hoogte bent geraakt melden, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Als u niet binnen die termijn contact met ons opneemt, loopt u het risico dat wij uw klacht niet meer in behandeling nemen. Wij zullen u vragen om duidelijk beeldmateriaal van het ontvangen product te maken zodat wij op grond daarvan kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor herstel of vervanging.
 • Als uit onze beoordeling blijkt dat uw product moet worden geretourneerd omdat het niet voldoet aan de eisen van conformiteit, dan nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening. Mocht uit onze beoordeling blijken dat uw product niet defect is/wel voldoet aan de eisen van conformiteit, dan mogen wij uw klacht afwijzen en hebt u geen recht op kosteloos herstel of vervanging. Eventuele kosten voor een retourzending in dat geval, en in alle andere gevallen, zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 9 Levering van uw bestelling

 • Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van uw bestelling.
 • Levering van uw bestelling vindt plaats op het door u opgegeven adres.
 • Tenzij een andere leveringstermijn met u is overeengekomen, leveren wij uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling. Mocht de levering, om welke reden dan ook, vertraging oplopen of als de levering slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan zullen wij u daarover binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling informeren. U heeft in dat geval de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Als u van die mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij uw betaling onverwijld terugstorten.
 • Tot op het moment van bezorging van het product op het door u opgegeven adres of op de plek en/of aan de persoon waarvan u heeft aangegeven dat de bezorging mag plaatsvinden, dragen wij het risico van beschadiging en/of vermissing van het product, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Als de bezorging niet kan plaatsvinden dient u binnen de termijn die staat aangegeven op het afhaalbericht (dat u fysiek en/of digitaal ontvangt) het product af te halen op de plek die op het bericht staat aangegeven. In de meeste gevallen zult u het pakket in persoon en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs moeten afhalen. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als u of een door u aangestelde persoon op het moment van bezorging niet op het door u aangegeven bezorgadres aanwezig is en/of u de bestelling niet binnen de door de vervoerder gestelde termijn op de door hen aangegeven plek afhaalt. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van een nieuwe bestelling indien uw pakket aan ons retour wordt gestuurd.

Artikel 10 Klachtenprocedure

 • Als u een klacht over ons heeft, neemt u dan contact met ons op zodat wij uw klacht zelf kunnen beoordelen en eventueel oplossen. Voor een klacht over het door u ontvangen product verwijzen wij u ook naar artikel 8 (garantieregeling). Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, beantwoorden. Het kan echter voorkomen dat wij voorzien dat de boordeling van uw klacht langere tijd in beslag zal nemen. In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte stellen binnen die termijn van 30 dagen en u een indicatie geven van de verwerkingstijd.

Artikel 11 Overmacht

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst als dat te wijten is aan een omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om oorlog, epidemie of pandemie, brand, terroristische aanslagen, technische mankementen, fouten in communicatiemiddelen, storingen en vertragingen bij onze toeleveranciers en bezorgdiensten. In zo’n situatie is sprake van overmacht. Wij zullen u, als hiervan sprake is, onverwijld informeren. Mocht de situatie langer aanhouden dan 1 maand, dan hebben zowel wij als u het recht om de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij aansprakelijk is voor schade die daaruit voortvloeit voor de andere partij. Om de Overeenkomst op deze manier te ontbinden dient de ontbindende partij aan de andere partij een schriftelijke mededeling van ontbinding te doen toekomen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 • Wij zijn en blijven de exclusieve eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten op en met betrekking tot onze Website en diensten. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze Website, inclusief de daarop beschikbaar gestelde ontwerpen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren of anderszins te gebruiken.
 • U verkrijgt enkel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om van onze Website en diensten gebruik te maken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de gebruikmaking van onze diensten.
 • Het kan zijn dat wij technische maatregelen nemen om onze intellectuele eigendomsrechten en die van anderen te beschermen. U dient zich ervan te onthouden dergelijke beveiligingen of aanduidingen te (laten) verwijderen of op welke manier dan ook te (laten) omzeilen.

Artikel 13 Wijziging

 • Wij hebben het recht om deze Voorwaarden op elk door ons gewenst moment te wijzigen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zullen op onze Website worden gepubliceerd. Gewijzigde Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 14 Geschillen

 • De rechtsverhouding tussen u en ons wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • De Europese Commissie heeft een internetplatform ontwikkeld voor de online beslechting van geschillen. Meer informatie hierover is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.