Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Sfeer aan de Muur

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Garantie en klachten

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Overmacht

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Sfeer aan de Muur worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sfeer aan de Muur;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sfeer aan de Muur en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping is voor de consument te downloaden via internet. Het Europese modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Sfeer aan de Muur

Sfeer aan de Muur

Vestigingsadres:

Andreas Zijlmansstraat 14a
5142 SN, Waalwijk

Telefoonnummer: 06-28414893
E-mailadres: info@sfeeraandemuur.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sfeer aan de Muur en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sfeer aan de Muur voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sfeer aan de Muur zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Sfeer aan de Muur gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Echter dienen deze afbeeldingen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat de afbeelding exact overeenkomt met het echte product. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden. Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de kleuren op je computer of telefoon scherm. Sfeer aan de Muur is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.
 3. Sfeer aan de Muur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van producten, schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen, fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door de drukkerij). Sfeer aan de Muur heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. Mocht een klant een artikel hebben besteld waarvoor een onjuiste prijs staat aangegeven, dan zal Sfeer aan de Muur de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert. Hierna zal de bestelling verder worden afgehandeld.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sfeer aan de Muur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sfeer aan de Muur is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sfeer aan de Muur passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sfeer aan de Muur daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Sfeer aan de Muur kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sfeer aan de Muur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Sfeer aan de Muur zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het vestigingsadres van de vestiging van Sfeer aan de Muur waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Op alle aankopen via de website is geen herroepingsrecht van toepassing. De posters die je rechtstreeks via ons of via onze webshop Sfeer aan de Muur koopt worden op maat gedrukt en geproduceerd. Volgens de door jou ingevoerde specificatie (zelfgekozen materiaal en formaat). Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Drukwerk kun je daarom niet terugsturen. Dat is niet opnieuw te gebruiken omdat het speciaal op maat gemaakt is. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing. De verkoop is hiermee, na succesvolle betaling, definitief.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Sfeer aan de Muur producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sfeer aan de Muur geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sfeer aan de Muur dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 – Garantie en klachten

 1. Op de producten van Sfeer aan de Muur is garantie van toepassing. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. Er geldt geen garantie op producten die zijn beschadigd na ontvangst van het product door de consument. Bijvoorbeeld door beschadiging bij het monteren van de poster.
 2. Indien je aanspraak wil maken op de garantie, dien Sfeer aan de Muur te informeren via de mail of het contactformulier op de website. Klachten die worden gemeld binnen 2 werkdagen na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend.
 3. In het geval een bestelling moet worden geretourneerd naar onze drukkerij zal Sfeer aan de Muur deze kosten vergoeden. Sfeer aan de Muur behoudt zich het recht een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet handhaving consumentenbescherming.

 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Sfeer aan de Muur staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sfeer aan de Muur er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Sfeer aan de Muur, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Sfeer aan de Muur kan doen gelden indien Sfeer aan de Muur is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sfeer aan de Muur, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Sfeer aan de Muur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sfeer aan de Muur kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sfeer aan de Muur geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Sfeer aan de Muur het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sfeer aan de Muur tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sfeer aan de Muur bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Als een pakket afgehaald moet worden dient de klant dit binnen de tijd (welke vermeld staat in het afhaalbericht) te doen. Een pakket moet doorgaans persoonlijk (en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) worden afgehaald. De klant ontvangt van onze vervoeder een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket afgehaald kan worden. In het geval de klant het pakket niet afhaalt is Sfeer aan de Muur niet aansprakelijk voor de ontstane kosten van een herdruk/nieuwe bestelling.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sfeer aan de Muur te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sfeer aan de Muur is gewezen op de te late betaling en Sfeer aan de Muur de consument een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sfeer aan de Muur gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Sfeer aan de Muur kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Sfeer aan de Muur beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven en inclusief foto’s worden ingediend bij Sfeer aan de Muur.
 3. Bij Sfeer aan de Muur ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sfeer aan de Muur binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Sfeer aan de Muur in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Sfeer aan de Muur en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Sfeer aan de Muur is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Bv. arbeidsconflicten, oorlog, wereldwijde ziekte, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen. Evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.  Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval een dergelijke situatie zich voordoet, zal Sfeer aan de Muur de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Sfeer aan de Muur het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. De website en alle inhoud op deze website is eigendom van Sfeer aan de Muur. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Sfeer aan de Muur.
 3. Sfeer aan de Muur behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.