Stel zelf je print samen: formaat, materiaal & ophangsysteem
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Stel zelf je print samen
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Menu

Algemene voorwaarden verkopers


Artikel 1 Begrippen en definities

 • In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter geschreven zijn de volgende betekenis:

Beeldmaker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Werk uploadt via zijn Account naar de Webshop;

Klant: een klant van Sfeer aan de Muur, aan wie Sfeer aan de Muur Werken beschikbaar stelt en verkoopt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sfeer aan de Muur en Beeldmaker, waarvan de Voorwaarden integraal deel uitmaken;

Sfeer aan de Muur: de eigenaar en beheerder van de Website, geregistreerd onder nummer 70993149 bij de Kamer van Koophandel, gevestigd op het adres Andreas Zijlmansstraat 14a, 5142SN te Waalwijk;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Website: de URL www.sfeeraandemuur.nl en alle subpagina’s;

Webshop: de omgeving binnen de Website die speciaal bestemd is voor Beeldmaker waarop Beeldmaker Werken ter verkoop kan uploaden en aanbieden;

Werk: een origineel werk, vervaardigd door de Beeldmaker, dat ter verkoop wordt aangeboden aan Klanten.

 • In deze Voorwaarden wordt met de mannelijke vorm ook de vrouwelijke vorm aangeduid.

Artikel 2 Algemeen

 • Dit document bevat de algemene voorwaarden van Sfeer aan de Muur. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sfeer aan de Muur en Beeldmaker.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de Beeldmaker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Sfeer aan de Muur en de Beeldmaker.
 • Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 • Sfeer aan de Muur is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In zo’n geval zal Sfeer aan de Muur de Beeldmaker hiervan via elektronische weg op de hoogte brengen. Als de Beeldmaker niet kan instemmen met de gewijzigde Voorwaarden kan hij de Overeenkomst beëindigen conform artikel 4.
 • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 Duur en beëindiging

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat de Webshop van Beeldmaker wordt geactiveerd en eindigt op het moment dat de Webshop wordt verwijderd.
 • Sfeer aan de Muur kan deze Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen zonder opgaaf van reden.
 • Beeldmaker kan de Overeenkomst beëindigen door daartoe een verzoek in te dienen bij Sfeer aan de Muur. Sfeer aan de Muur zal, na ontvangst van een dergelijk verzoek, de Webshop van Beeldmaker binnen 10 dagen verwijderen/sluiten. Beeldmaker kan niet zelf zijn Webshop verwijderen.
 • Op het moment dat de Overeenkomst eindigt, vervalt ook het aan Sfeer aan de Muur toegekende gebruiksrecht als bedoeld in artikel 6, met dien verstande dat, als zich op het moment van sluiten van de Webshop, nog Werken in een bestelproces van een Klant bevinden, het bestelproces mag worden afgerond en de Werken nog door Sfeer aan de Muur mogen worden verkocht aan de desbetreffende Klant.
 • Uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst wordt het openstaande saldo van Beeldmaker door Sfeer aan de Muur aan Beeldmaker voldaan.

Artikel 4 Webshop

 • Beeldmaker kan vrijblijvend een Webshop bij Sfeer aan de Muur openen. Beeldmaker is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens, zoals verzocht door Sfeer aan de Muur.
 • Door het openen van een Webshop gaat Beeldmaker akkoord met deze Voorwaarden. Beeldmaker begrijpt en accepteert dat hij daarmee Sfeer aan de Muur toestemming geeft de Werken die hij naar de Webshop uploadt te gebruiken onder de voorwaarden die daaraan gesteld zijn in artikel 6.
 • Indien Beeldmaker zijn Webshop wenst te sluiten, dient hij daarvoor een verzoek in te dienen bij Sfeer aan de Muur conform artikel 4.

Artikel 5 Aanlevering van Werken

 • Beeldmaker dient Werken in digitaal formaat aan te leveren op de wijze die in overeenstemming is met de door Sfeer aan de Muur gecommuniceerde standaarden, waaronder die uiteengezet in dit Artikel.
 • Sfeer aan de Muur accepteert alleen Werken die aan de volgende eisen voldoen:
  • Werken moeten in hoge resolutie (minimaal 12 megapixels en minimaal 3000 pixels aan de korte zijde (bij 150 dpi)) en in een verhouding van 2:3 zijn opgemaakt;
  • Werken moeten origineel zijn en niet zijn nagemaakt of gekopieerd (geheel of ten dele) van anderen;
  • Beeldmaker moet, voor zover noodzakelijk, over de juiste en geldige rechten beschikken van anderen die nodig zijn om de Werken te (laten) exploiteren door Sfeer aan de Muur.
 • Indien een Werk niet voldoet aan de eisen die Sfeer aan de Muur daaraan stelt, of wanneer Sfeer aan de Muur vermoedt dat een Werk hier niet aan voldoet, behoudt Sfeer aan de Muur zich het recht voor om het Werk te weigeren of te verwijderen uit de Webshop.
 • Sfeer aan de Muur mag de metadata van Werken wijzigen.
 • Sfeer aan de Muur mag kleine wijzigingen aanbrengen in een Werk om het aan de eisen te laten voldoen.
 • Indien Beeldmaker niet aan alle door Sfeer aan de Muur gestelde voorwaarden voldoet, is Sfeer aan de Muur gerechtigd haar verplichtingen onder deze Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat Beeldmaker wel aan de voorwaarden voldoet. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van Beeldmaker zelf.

Artikel 6 Gebruiksrecht Werken

 • Beeldmaker is en blijft te allen tijde de eigenaar van zijn Werken en behoudt dus alle intellectuele eigendomsrechten op zijn Werken. Deze Overeenkomst leidt er niet toe dat Beeldmaker enig recht op Sfeer aan de Muur overdraagt, maar geeft Sfeer aan de Muur wel een aantal rechten om het mogelijk te maken dat Sfeer aan de Muur de Werken van Beeldmaker kan gebruiken op de wijze voorzien in deze Voorwaarden.
 • Beeldmaker verleent hierbij aan Sfeer aan de Muur het wereldwijde recht om Werken commercieel te exploiteren, namelijk te verveelvoudigen en te distribueren met het doel om reproducties van de Werken op elk gewenst formaat en op elk door Sfeer aan de Muur aangeboden soort materiaal te verkopen aan Klanten via de Website (zowel de algemene website als de Webshop van Beeldmaker) en welk verkoopkanaal dan ook. Voor elke verkoop door Sfeer aan de Muur heeft Beeldmaker recht op een vergoeding als bedoeld in artikel 7.
 • Beeldmaker verleent hierbij eveneens het wereldwijde, royaltyvrije en beperkte recht aan Sfeer aan de Muur om de Werken te gebruiken voor promotie- en advertentiedoeleinden op alle verkoopkanalen en social media kanalen van Sfeer aan de Muur. Beeldmaker begrijpt en accepteert dat Sfeer aan de Muur hiervoor geen (extra) vergoeding verschuldigd is.

Artikel 7 Vergoeding en betaling

 • Voor elke verkoop van een Werk aan een Klant is Sfeer aan de Muur een gebruiksvergoeding verschuldigd aan Beeldmaker ten bedrage van 25% van de basisprijs, exclusief BTW.
 • Sfeer aan de Muur schrijft de onder artikel 7.1 bedoelde vergoeding steeds bij in de Webshop van Beeldmaker nadat een Klant de betaling heeft voldaan én de bestelling door Sfeer aan de Muur is verwerkt.
 • Het opgebouwde tegoed is voor Beeldmaker op elk door hem gewenst moment te raadplegen in zijn Webshop. Indien Beeldmaker uitbetaling van zijn tegoed wenst, kan hij dit op elk gewenst moment aanvragen. Na ontvangst van een aanvraag zal Sfeer aan de Muur het tegoed zo snel mogelijk overmaken op het door Beeldmaker aangegeven bankrekeningnummer.
 • Beeldmaker is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven en actueel houden van zijn persoonlijke gegevens, waaronder betalingsinformatie. Indien Sfeer aan de Muur niet beschikt over de benodigde gegevens of indien de gegevens onjuist blijken, kan mogelijk geen uitbetaling plaatsvinden. Sfeer aan de Muur heeft het recht om betaling op te schorten totdat Beeldmaker alle verzochte gegevens op de juiste wijze heeft aangeleverd.
 • Sfeer aan de Muur bepaalt naar eigen inzicht de verkoopprijzen aan Klanten en heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen. Een prijswijziging geeft de Beeldmaker geen recht op een aanpassing van de gebruiksvergoeding.
 • Indien Sfeer aan de Muur de gebruiksvergoeding van artikel 7.1 wenst te wijzigen, zal zij Beeldmaker hierover vooraf informeren. Indien Beeldmaker niet akkoord is met de wijziging van de gebruiksvergoeding, kan hij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Sfeer aan de Muur is enkel aansprakelijk voor directe schade voortvloeiend uit tekortkomingen in de nakoming van deze Overeenkomst voor zover die tekortkomingen aan haar toe te rekenen zijn.
 • Sfeer aan de Muur is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieschade en gemiste omzet.
 • Voor zover Sfeer aan de Muur aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de tot de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich voordoet opgebouwde en nog niet uitbetaalde gebruiksvergoeding.
 • Beeldmaker is aansprakelijk voor de door hem geüploade Werken. Sfeer aan de Muur is uitdrukkelijk niet aansprakelijk tegenover derden voor schade die deze derden leiden als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, portretrecht en rechten van privacy) die veroorzaakt zijn door of het gevolg zijn van het Werk of het handelen van Beeldmaker. Beeldmaker vrijwaart Sfeer aan de Muur voor alle schade die voortvloeit uit vorderingen van derden, tenzij de inbreuk een rechtstreeks gevolg is van het handelen van Sfeer aan de Muur. Sfeer aan de Muur zal vorderingen van derden doorsturen naar Beeldmaker en Beeldmaker zal deze vorderingen zelf afdoen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.